About Us

Location

Located on the seafront of Rhyl, the Pavilion Theatre is managed by Denbighshire County Council. The 1,031 seat theatre was designed to accommodate a variety of productions from all genres. The Pavilion has 20 permanent and 18 casual members of staff, and a core team of some 25 volunteers.

Programming

The Pavilion programmes a broad range of activities – recent productions have included Mrs Brown’s Boys, Chicago, Little Mix, Olly Murs and John Bishop to name but a few. Besides large scale productions, the Pavilion Theatre is committed to facilitating theatre and dance in the community as well as school productions.

The Pavilion Theatre’s mission statement reads, “The Pavilion Theatre believes that the arts are for everyone to experience and enjoy, and will positively encourage access to those experiences for all members of the community within the allocated budget”.

A Brief Contextual History

The current Pavilion Theatre is in fact the third Pavilion in Rhyl. The first Pavilion was sited at the promenade end of Rhyl Pier and seated over 3,000. Built in 1891, it was destroyed by fire in 1901.

The second Pavilion was built in 1908 at a cost of £16,500 and seated just over 1,000. It did a great service to Rhyl in playing host to international artists, and presenting a vast number of productions and significant community events. When, in 1974, the Pavilion was demolished it was compared by everyone in the town to “losing a dear friend”.

The current Pavilion was opened in 1991 and fulfilled a commitment made by the then Borough Council seventeen years earlier.

Customer Focus

Customer focus is at the heart of the Pavilion’s operation. It’s financial and sociological value to the community was highlighted in 2008 after an independent report was commissioned by Professor Dominic Shellard of Sheffield University.

The report demonstrated that the seafront venue helps generate more than £4million each year for the local economy and that its emphasis on engagement with its local community produces a significant economic and social impact for the town of Rhyl, the North Wales coast and Wales as a whole.

Theatr y Pafiliwn fel y mae’n bodoli ar hyn o bryd yw’r trydydd Pafiliwn mewn gwirionedd yn Y Rhyl. Roedd y Pafiliwn cyntaf wedi’i leoli ym mhen y rhodfa i Bier y Rhyl ac roedd lle i 3,000 ynddo. Fe’i hadeiladwyd ym 1891, ac fe’i dinistriwyd gan dân ym 1901. Codwyd yr ail Bafiliwn ym 1908 am gost o £16,500 ac roedd lle ynddo i ychydig dros 1,000. Rhoddodd wasanaeth gwych i’r Rhyl gan groesawu artistiaid rhyngwladol, a chyflwyno nifer helaeth o gynyrchiadau a digwyddiadau cymunedol arwyddocaol. Pan ddymchwelwyd y Pafiliwn ym 1974, fe gymharodd pawb yn y dref hynny â “cholli ffrind annwyl”. Pan agorwyd y Pafiliwn cyfredol ym 1991 fe gyflawnodd ymrwymiad a wnaed gan y Cyngor Bwrdeistref gynt ddwy flynedd ar bymtheg yn gynharach.

A hithau wedi’i lleoli ar Rodfa’r Dwyrain a glan môr y Rhyl, mae Theatr y Pafiliwn yn endid hunangynhaliol, sydd wedi’i gysylltu ag adeilad cyffiniol, Canolfan Haul y Rhyl (cyfleuster hamdden ac atyniad parc dŵr, a reolir gan Clwyd Leisure Ltd). Perchnogir a rheolir y Pafiliwn gan Gyngor Sir Ddinbych. Cafodd y theatr â 1,031 o seddi ei dylunio fel ei bod yn gallu derbyn cynulleidfaoedd theatr a chyngherddau cerddorfaol. Mae gan y Pafiliwn 20 aelod o staff parhaol a 18 aelod o staff achlysurol, a thîm craidd o ryw 25 o wirfoddolwyr.

Rhaglenni

O ran rhaglenni, mae Theatr y Pafiliwn yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod, fel ei rhagflaenwyr, yn gallu denu artistiaid o safon fyd-eang megis Bryn Terfel a Katherine Jenkins a llwyfannu Sioeau Cerdd y West End am wythnos ar y tro, tra’i bod ar yr un pryd yn gallu lletya a hwyluso grwpiau Theatr yn y Gymuned, Dawns Gymunedol a grwpiau cymunedol eraill bywiog. Mae datganiad cenhadaeth Theatr y Pafiliwn yn nodi fel a ganlyn, “mae’r celfyddydau’n bodoli er mwyn i bawb eu profi a’u mwynhau, a bydd yn mynd ati mewn modd cadarnhaol i annog mynediad at y profiadau hynny ar gyfer holl aelodau’r gymuned”.

Mae Theatr y Pafiliwn yn cael ei chydnabod gan Gyngor y Celfyddydau fel rhan o rwydwaith o ganolfannau celfyddydau perfformiadol rhanbarthol ledled Cymru. Mae Arolygon Cwsmeriaid a gynhaliwyd yn dangos bod dilyniant lleol cryf, a bod ymwelwyr yn cael eu denu o bob rhan o Ogledd Cymru, o’r rhanbarth ar y ffin yn Swydd Gaer a thu hwnt. Bu’n bleser gan y Pafiliwn lwyfannu’r perfformiadau cyntaf yng Ngogledd Cymru o rai o sioeau cerdd y West End, sef Saturday Night Fever, Footloose, Flashdance a Never Forget.

Ym mis Tachwedd 2008, fel rhan o’i ymgyrch i hyrwyddo diwylliant Cymru, fe groesawodd y Pafiliwn yr Ŵyl Cerdd Dant, yr ŵyl ddiwylliannol undydd fwyaf yng Nghymru (digwyddiad cenedlaethol a ddarlledir ar deledu) a oedd yn cynnwys 1,200 o gystadleuwyr, a 12 cystadleuaeth Cerdd Dant amrywiol i bobl o bob oed. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnwys cystadlaethau canu gwerin, dawnsio gwerin ac adrodd i gyfeiliant telyn.

Cefnogi’r Celfyddydau a Phobl Ifanc

I gefnogi’r Celfyddydau a Phobl Ifanc, y llynedd fe hwylusodd y Theatr ystod sylweddol o weithgareddau a oedd yn cynnwys: rhaglen o 5 digwyddiad addysg/cyfranogi yn benodol ar gyfer ysgolion a phobl ifanc a oedd yn cynnwys 32 o ysgolion unigol o bob rhan o Sir Ddinbych; 5 prosiect Dawns Ieuenctid a ddenodd 6,549 o bobl; prosiectau Theatr Ieuenctid a ddenodd 5,010; Cystadleuaeth Cantorion Cerddorol Ifainc gyda 500+ yn cymryd rhan; Gŵyl Celfyddydau mewn Ysgolion Sir Ddinbych gyda thros 1,000 o gyfranogwyr. Ar y cyfan, cofnodwyd presenoldeb o ryw 11,559 mewn perfformiadau ieuenctid yn ystod y cyfnod.

Yn ogystal â’r uchod mae rhaglen y Pafiliwn yn cynnwys ystod eang o weithgareddau o bob genre ym myd y theatr – o Gyngherddau Cerddorfaol a Ballet i Ddawns Gyfoes a Digrifwyr ar eu Sefyll.

Yn y cyfnod 2008/9, cafodd y theatr ddau asesiad monitro ansawdd annibynnol cadarnhaol o’i pherfformiadau, a gwblhawyd gan Swyddogion Cyngor y Celfyddydau ac Ymgynghorwyr Cenedlaethol.

Mae gweithrediad y Pafiliwn yn canolbwyntio’n gryf ar bobl, sy’n gwneud i’r cwsmer deimlo’i fod yn cael ei werthfawrogi. Cafwyd tystiolaeth o’r ffaith bod y Pafiliwn yn perthyn i, ac yn cael ei werthfawrogi gan, y bobl yn 2008, pan lofnododd 23,000 o bobl ddeiseb yn erbyn bygythiad i ostwng cyllid y theatr.

Menter arwyddocaol, ac uchel ei phroffil i Theatr y Pafiliwn yn ystod 2008 oedd comisiynu adroddiad annibynnol Astudiaeth o Effaith Economaidd a Chymdeithasol Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl gan yr Athro Dominic Shellard o Brifysgol Sheffield. Dangosodd yr adroddiad bod y lleoliad glan-môr yn helpu i greu mwy na £4 miliwn bob blwyddyn i’r economi leol a bod ei bwyslais ar ymgysylltu â’i gymuned leol yn creu effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol i dref y Rhyl, arfordir Gogledd Cymru a Chymru gyfan.

Announcements
Filter Shows by Genre