Friends of the Theatre

The Friends of the Pavilion is a society dedicated to supporting and promoting the Pavilion Theatre. FriendsOfTheTheatre

Its membership helps save the theatre over £20,000 per year in costs achieved by the Friends volunteering in all sorts of ways from stuffing envelopes for mail shots to selling programmes for the shows.

The Friends provide the theatre with additonal items that would not otherwise be provided. For example the Friends have provided a wheel chair for use by the Pavilion’s patrons.

The friends endeavour to have someone manning the Friends desk in the foyer of the theatre at most shows. Whoever is there will be only too pleased to discuss all aspects of the Friends and the theatre.

Annual Membership Costs

 • Single £8
 • Couple £12
 • Family £15

*Family membership: 2 adults & 2 children (aged under 16)

Membership Benefits

Becoming a Friend of the Pavilion entitles you to a number of benefits including:

 • £2 discount on the price of tickets for a large number of selected shows throughout the year
 • Priority booking on selected shows
 • Advance notice of forthcoming shows
 • Quarterly Newsletter
 • Access to after show parties with the chance to meet some of the stars on selected shows
 • Social events including trips to other theatres
 • Monthly prize draw

How to Join

By Phone: Call the Box Office on 01745 33 00 00 and pay by credit/debit card.

By Post: Click to download the application form or write to us including your full name, address, post code and telephone number plus details of your preferred membership option (single, couple or family) and the ages of any children and a cheque made payable to ‘Friends of the Pavilion Theatre’ to;

Friends of the Pavilion Theatre
c/o Pavilion Theatre
East Parade
Rhyl
LL18 3AQ
 

We look forward to hearing from you!

Mae Cyfeillion y Pafiliwn yn gymdeithas sy’n ymroddedig i gefnogi a hyrwyddo Theatr y Pafiliwn.FriendsOfTheTheatre

Mae ei haelodaeth yn helpu i arbed dros £20,000 y flwyddyn i’r theatr mewn costau ac mae’r Cyfeillion yn cyflawni hyn trwy wirfoddoli mewn pob math o ffyrdd o stwffio amlenni ar gyfer post-dafliadau i werthu rhaglenni ar gyfer y sioeau.

Mae’r Cyfeillion yn darparu eitemau ychwanegol ar gyfer y theatr na fyddent yn cael eu darparu fel arall. Er enghraifft mae’r Cyfeillion wedi darparu cadair olwyn i gwsmeriaid y Pafiliwn ei defnyddio.

Mae’r Cyfeillion yn ceisio trefnu bod rhywun ar ddyletswydd wrth ddesg y Cyfeillion yng nghyntedd y theatr yn ystod y rhan fwyaf o sioeau. Bydd pwy bynnag sydd yno’n fwy na bodlon trafod pob agwedd ar y Cyfeillion a’r theatr.

Costau Aelodaeth Flynyddol

 • Sengl £8
 • Cwpl £12
 • Teulu £15

*Aelodaeth deuluol: 2 oedolyn a 2 blentyn (dan 16 oed)

Manteision Aelodaeth

Mae dod yn un o Gyfeillion y Pafiliwn yn rhoi’r hawl i chi gael nifer o fanteision gan gynnwys:

 • Disgownt o £2 ar bris tocynnau ar gyfer nifer fawr o sioeau penodol trwy gydol y flwyddyn
 • Blaenoriaeth wrth archebu ar gyfer sioeau penodol
 • Cael eich hysbysu rhag blaen ynghylch sioeau sydd ar ddod
 • Cylchlythyr Chwarterol
 • Mynediad at bartïon ar ôl sioeau gyda’r cyfle i gwrdd â rhai o’r sêr mewn sioeau penodol
 • Digwyddiadau cymdeithasol gan gynnwys teithiau i theatrau eraill
 • Raffl fisol

Sut i Ymuno

Dros y Ffôn: Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01745 33 00 00 a thalwch â cherdyn credyd/debyd.

Trwy’r Post: Cliciwch i lawrlwytho’r ffurflen gais neu ysgrifennwch atom gan gynnwys eich enw llawn, cyfeiriad, cod post a rhif ffôn a manylion yr opsiwn aelodaeth a ddewiswyd gennych (sengl, cwpl neu deuluol) ac oedrannau unrhyw blant a siec wedi’i gwneud yn daladwy i ‘Cyfeillion Theatr y Pafiliwn’ i’r cyfeiriad canlynol;

Cyfeillion Theatr y Pafiliwn
d/o Theatr y Pafiliwn
Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl
LL18 3AQ

Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych!

Announcements
Filter Shows by Genre