Cookies Policy

This website uses cookies to store information on your computer. Cookies help us to provide you with the best experience of the website.

If you have any questions about the following information please contact carly.rogers@denbighshire.gov.uk

Managing cookies
Most web browsers allow you to control the cookies stored on your computer through your browser’s settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been stored and how to manage and delete them, visit www.aboutcookies.org.

Removing or disabling cookies
You may choose to remove or block cookies at any time by adjusting your browser settings, but in some cases, this may impact your experience of our website.

Our use of cookies
The information below lets you know what cookies this site uses and what they are;

Online Booking Site Cookies
Third Party Cookies
Google Analytics

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site.

The information collected is anonymous and does not identify a visitor. The data includes the number of visitors to the site, where visitors have come from and the pages they visited.

Select this link for an overview of privacy at Google.

Select this link to opt out of being tracked by Google Analytics across all websites.

Tickets.com

Online transactions are facilitated by Ticket.com, In the course of selling tickets or other merchandise; tickets.com may collect and maintain certain non-public personal information that will help to efficiently perform various transactions.

For more information please visit  Tickets.com’s Website Terms of Use & Privacy policy

Facebook Cookies
We embed feeds from Facebook on this site. Facebook does not use cookies to create a profile of your browsing behaviour on third-party sites or to show you ads, although it may use anonymous or aggregate data to improve ads generally. You can remove or block cookies using the settings in your browser, but in some cases, this may impact your ability to use Facebook.

For more information, visit Facebook’s Cookie Policy.

Twitter Cookies
We embed feeds from Twitter on this site. Twitter may use cookies to better understand how you interact with their services, to monitor aggregate usage by Twitter users and web traffic routing to their services. You can remove or block cookies using the settings in your browser, but in some cases, this may impact your ability to use Twitter.

For more information, visit Twitter’s Privacy Policy.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn ein helpu ni i roi’r profiad gorau i chi o’r wefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wybodaeth ganlynol cysylltwch â carly.rogers@denbighshire.gov.uk

 

Rheoli cwcis 

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn eich galluogi i reoli’r cwcis sy’n cael eu storio ar eich cyfrifiadur drwy osodiadau eich porwr.  I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys gweld pa gwcis sydd wedi cael eu storio a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org

Tynnu neu ddiffodd cwcis      

Gallwch ddewis tynnu neu rwystro cwcis ar unrhyw adeg drwy addasu’r gosodiadau ar eich porwr, ond mewn rhai achosion, gallai hyn effeithio ar eich profiad o’n gwefan.

Ein defnydd o gwcis                                                                                                                          Mae’r wybodaeth isod yn rhoi gwybod i chi pa gwcis mae’r safle hwn yn eu defnyddio a beth ydynt;

Cwcis Safle Archebu Arlein                                                                                                          Cwcis Trydydd Parti                                                                                                                     Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle.

Mae’r wybodaeth a gesglir yn ddienw ac nid yw’n datgelu pwy yw ymwelwyr. Mae’r data’n cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble daeth ymwelwyr a’r tudalennau maent wedi ymweld â nhw.

Dewiswch y ddolen hon ar gyfer gorolwg o breifatrwydd yn Google

Dewiswch y ddolen hon i dynnu allan o gael eich dilyn gan Google Analytics ar bob gwefan

Tickets.com

Mae Tickets.com yn hwyluso trafodion ar lein.  Wrth werthu tocynnau neu nwyddau eraill; gall tickets.com gasglu a chadw rhywfaint o wybodaeth bersonol heb fod yn gyhoeddus a fydd yn helpu i ymgymryd ag amrywiol drafodion yn effeithiol.

Am fwy o wybodaeth ewch i Amodau Defnyddio a Pholisi Phreifatrwydd  gwefan Tickets.com

 

Cwcis Facebook

Rydym yn cynnwys ffrwd o Facebook ar y safle hwn. Nid yw Facebook yn defnyddio cwcis i greu proffil o’ch ymddygiad pori ar safleoedd trydydd parti neu i ddangos hysbysebion i chi, er y gall ddefnyddio data dienw neu gyfanswm i wella hysbysebion yn gyffredinol. Gallwch dynnu neu rwystro cwcis trwy ddefnyddio’r gosodiadau yn eich porwr, ond mewn rhai achosion, gall hyn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio Facebook.

I gael mwy o wybodaeth ewch i Bolisi Cwcis Facebook.

Cwcis Twitter

Rydym yn cynnwys ffrwd o Twitter ar y safle hwn. Gall Twitter ddefnyddio cwcis i gael gwell dealltwriaeth o sut rydych yn rhyngweithio â’u gwasanaethau, i fonitro’r defnydd o gyfanswm gan ddefnyddwyr Twitter a llwybro traffig y we i’w gwasanaethau. Gallwch dynnu neu rwystro cwcis trwy ddefnyddio’r gosodiadau yn eich porwr, ond mewn rhai achosion, gall hyn effeithio ar eich gallu i ddefnyddio Twitter.

Am fwy o wybodaeth, ewch i Bolisi Preifatrwydd Twitter

Announcements
Filter Shows by Genre