Booking Information

Book Online

Select the “Book Now” link shown next to the performance you are interested in. You will be taken to our booking agents secure server where you can select from the available pricing options and pay for your tickets using a credit or debit card.

We accept most Credit and Debit Cards for on-line payment.

Book by Phone or in Person

Box Office Opening Hours – 01745 330 000

Monday – Friday

9:00am to Curtain Up on performance days.

9:00am to 5:00pm on non performance days.

Saturday & Sunday

4:00pm to Curtain Up on performance days.

Closed on non performance days.

We accept most Debit and Credit Cards at the Box Office. If booking in Person we also accept cheques and cash.

Book by Post

To book by post send a cheque for the total amount made payable to “The Pavilion Theatre” with details of the show, performance and number of tickets you require. Don’t forget to include your name, address and a contact telephone number. The Box Office address is shown below. Please do not send cash by post.

Box Office ~ The Pavilion Theatre ~ Promenade ~ Rhyl ~ LL18 3AQ

A charge of 80p will be made for posted out tickets.

Archebu Ar-lein

Dewiswch y ddolen “Archebu Yn Awr” a ddangosir ar bwys y perfformiad y mae gennych chi ddiddordeb ynddo. Bydd hon yn eich arwain at weinydd diogel ein hasiantau archebu lle gallwch ddewis o blith yr opsiynau prisio sydd ar gael a thalu am eich tocynnau gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

 Rydym yn derbyn y rhan fwyaf o Gardiau Credyd a Debyd ar gyfer talu ar-lein.

 Archebu dros y Ffôn neu Yn Bersonol

 Oriau Agor y Swyddfa Docynnau – 01745 330 000

 Llun – Gwener

 9:00am nes bod y Llen yn Codi ar ddiwrnodau pan geir perfformiadau.

9:00am tan 5:00pm ar ddiwrnodau pan na cheir perfformiadau.

Sadwrn –  Sul

 4:00pm nes bod y Llen yn Codi ar ddiwrnodau pan geir perfformiadau.

 Ar gau ar ddiwrnodau pan na cheir perfformiadau.

 Rydym yn derbyn y rhan fwyaf o Gardiau Debyd a Chredyd yn y Swyddfa Docynnau. Os ydych yn archebu’n Bersonol rydym hefyd yn derbyn sieciau ac arian parod.

 Archebu trwy’r Post

 I archebu trwy’r post anfonwch swm am y cyfanswm a honno wedi’i gwneud yn daladwy i “Theatr y Pafiliwn” gyda manylion y sioe, y perfformiad a nifer y tocynnau y mae arnoch eu hangen. Cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt. Dangosir cyfeiriad y Swyddfa Docynnau isod. Peidiwch ag anfon arian parod trwy’r post os gwelwch yn dda.

 Y Swyddfa Docynnau ~ Theatr y Pafiliwn ~ Rhodfa’r Dwyrain ~ Y Rhyl ~ LL18 3AQ

 Codir tâl o 75c am docynnau sy’n cael eu postio.

Announcements
Filter Shows by Genre