Telerau ac Amodau

Mae tocynnau ar gyfer perfformiadau yn Theatr Pafiliwn y Rhyl yn cael eu gwerthu gan Theatr Pafiliwn y Rhyl ar ran cynhyrchwyr, hyrwyddwyr a threfnwyr digwyddiadau, yn ogystal ag ar gyfer cynyrchiadau mewnol.

 Mae’r telerau ac amodau canlynol yn gymwys ar gyfer y tocynnau sy’n cael eu gwerthu:

Ar ôl prynu tocynnau, ni cheir eu cyfnewid na chael ad-daliad amdanynt.

 Ni chynigir unrhyw ad-daliad oni fydd perfformiad yn cael ei ganslo neu’n dod i ben llai na hanner ffordd drwyddo.

Ni chynigir ad-daliad ar sail safon perfformiad.

Os bydd perfformiad yn cael ei ganslo neu’n dod i ben cyn iddo orffen, ni fydd Theatr Pafiliwn y Rhyl yn atebol am gostau teithio na llety ychwanegol.

Mae Theatr Pafiliwn y Rhyl yn cadw’r hawl i newid y trefniadau a hysbysebwyd am unrhyw berfformiad os bydd salwch neu achos yn codi sydd y tu hwnt i’w reolaeth.  Mae hyn yn cynnwys absenoldeb unrhyw artist a enwyd.  Yn yr achosion hyn, nid oes rhaid i Theatr Pafiliwn y Rhyl ad-dalu pris y tocyn na’i gyfnewid am berfformiad arall.

Bydd tocynnau’n cael eu gwerthu ar gyfradd gyfredol y Swyddfa Docynnau adeg eu harchebu.  Mae Theatr Pafiliwn y Rhyl yn cadw’r hawl i newid pris unrhyw docyn heb roi rhybudd ymlaen llaw.

Os bydd tocynnau’n cael eu prynu drwy drydydd parti, telerau ac amodau’r asiant hwnnw fydd yn gymwys o ran ad-daliadau neu gyfnewidiadau, nid rhai Theatr Pafiliwn y Rhyl. Ni all Theatr Pafiliwn y Rhyl addasu archebion a wneir drwy asiantiaid.

Mae ailwerthu tocyn er elw neu fudd masnachol yn ei wneud yn ddi-rym.

Dylid gwirio’r dyddiad a’r amser sydd wedi’i argraffu ar y tocynnau yn ofalus, gan na ellir cywiro camgymeriadau bob tro ar ôl cadarnhau’r archeb.

Ni ellir rhoi tocynnau newydd i chi os byddwch chi’n colli’r rhai gwreiddiol.

Os bydd deiliaid tocynnau’n cyrraedd yn hwyrach na’r amser cychwyn a hysbysebir, gellir gofyn iddynt aros am seibiant addas yn y perfformiad cyn mynd i’w seddi.  Efallai mai adeg yr egwyl fydd hyn.

Os bydd gan ddeiliad tocyn unrhyw gwynion mewn perthynas â’u sedd neu eu gallu i weld cynhyrchiad, rhaid iddynt roi gwybod amdanynt yn brydlon i staff Theatr Pafiliwn y Rhyl, naill ai cyn neu yn ystod y perfformiad.

Mae Theatr Pafiliwn y Rhyl yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i ddeiliad tocyn i’r eiddo, neu ofyn i ddeiliad tocyn adael y lleoliad, a chymryd camau priodol i orfodi’r hawl hwn.  Ni roddir ad-daliad i ddeiliaid tocynnau y gwrthodir mynediad iddynt neu y gofynnir iddynt adael oherwydd eu hymddygiad eu hunain.

Ni chaniateir camerâu, dyfeisiau recordio, gwydrau na llestri yn yr awditoriwm.

Ar rai achlysuron prin, efallai y bydd ffilm, recordiad sain neu luniau’n cael eu tynnu o berfformiadau neu fannau cyhoeddus.  Mae prynu tocyn yn cadarnhau caniatâd deiliaid tocynnau i gael eu ffilmio, i recordio sain ohonynt ac/neu i dynnu lluniau ohonynt fel aelodau o’r gynulleidfa, a’u caniatâd i’r posibilrwydd o ddarlledu / cyhoeddi’r recordiadau/lluniau wedi hynny.

Rhaid diffodd dyfeisiau symudol neu sicrhau eu bod yn ddistaw bob amser yn yr awditoriwm.

Mae staff Theatr Pafiliwn y Rhyl ar gael i wella profiad y cwsmer ac i sicrhau eu diogelwch.  Dilynwch unrhyw ganllawiau a gewch gan y staff mewn perthynas â chysur a diogelwch.  

Ni fyddwn yn goddef unrhyw ymddygiad ymosodol na difrïol tuag at staff Theatr Pafiliwn y Rhyl, a byddwn yn gofyn i unrhyw ddeiliaid tocynnau sy’n ymddwyn yn y modd hwnnw i adael y Theatr.

Dylech fod yn ymwybodol bod Theatr Pafiliwn y Rhyl yn archwilio bagiau mewn rhai perfformiadau, am resymau diogelwch ac i sicrhau mwynhad ein holl gwsmeriaid.  Byddwn yn cymryd unrhyw alcohol nad yw wedi cael ei brynu yn yr adeilad oddi arnoch chi.

Bydd goleuadau strôb, effeithiau mwg, cleciau uchel a sŵn tanio gwn weithiau’n cael eu defnyddio mewn cynyrchiadau.  Cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau am ragor o fanylion.

Pan roddir arweiniad o ran oedran, gwneir hynny i helpu barnu addasrwydd cynhyrchiad.  Gallai arweiniad o’r fath ymwneud â themâu sy’n addas i oedolion yn unig ac iaith, noethni neu themâu a ystyrir yn anaddas i gynulleidfaoedd iau.

Yn ogystal â’r tocynnau a werthir, gall Theatr Pafiliwn y Rhyl gyflwyno cynigion arbennig o bryd i’w gilydd i gwsmeriaid ar y rhestr bostio.  Mae’r telerau ac amodau safonol canlynol yn gymwys:

Ni allwch ddefnyddio cynigion/ gostyngiadau yn erbyn tocynnau rydych chi eisoes wedi’u prynu.

Ni allwch ddefnyddio’r cynigion/gostyngiadau ar y cyd ag unrhyw gynnig neu ostyngiad arall.

Bydd Pafiliwn y Rhyl yn cynnig tocynnau theatr fel gwobrau cystadlaethau o bryd i’w gilydd. Mae’r telerau ac amodau canlynol yn gymwys:

Dim ond ar gyfer y dyddiad a’r sioe a nodir y mae’r tocynnau’n ddilys ac ni allwch eu cyfnewid.

Ni ellir defnyddio gwobrau cystadlaethau ar ôl y digwyddiad.

Nid oes gwerth ariannol i docynnau a enillir fel gwobrau.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google