Canllawiau Covid-19

Croeso yn ôl i Theatr y Pafiliwn, Rhyl. Rydyn ni yn gyffrous iawn bod ein Theatr boblogaidd yn gallu agor eto.

Trwy gydol y pandemig, mae Hamdden Sir Ddinbych Cyf wedi dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru yn ein holl gyfleusterau, a diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth.

Hoffem sicrhau pawb, pan fydd y Theatr yn ailagor, y byddwn yn parhau i gymryd lles ein cwsmeriaid yn hynod o ddifrif. Er mwyn eich helpu i ymweld â ni’n ddiogel, rydym wedi nodi isod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Sylwch y gall y mesurau hyn newid yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, felly gwiriwch yn ôl yma cyn eich ymweliad.

Prynu’ch tocynnau

Rydym yn annog pawb i brynu e-docynnau ar-lein ymlaen llaw, neu argraffu tocynnau gartref. Bydd hyn yn caniatáu ichi fynd i mewn i’n lleoliad yn haws, lleihau faint o amser y bydd yn rhaid i chi giwio o bosib, a lleihau cyswllt â’n tîm blaen tŷ.

Wrth archebu, bydd gofyn i chi ddarparu manylion cyswllt ar gyfer ein cofnodion ‘Track and Trace’, hyd yn oed os ydych chi’n prynu’ch tocynnau ar y drws.

Cyn i chi ymweld

Gwiriad Pàs COVID GIG

Peidiwch â mynychu os ydych chi’n teimlo’n sâl ag unrhyw un o’r symptomau Covid-19 a nodwyd, wedi profi’n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf neu wedi cael eich nodi fel cyswllt agos ag achos positif a gofynnwyd i chi hunan-ynysu gan Profi Olrhain Diogelu.

Bydd yn ofynnol i unrhyw un sy’n 18 oed neu’n hŷn gyflwyno Pàs COVID GIG neu ganlyniad prawf Covid negyddol diweddar a gymerwyd yn ystod y 48 awr flaenorol, hyd yn oed os ydych chi’n ymweld â’n bariau yn unig. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol a ddiffiniwyd gan Lywodraeth Cymru o’r 15fed o Dachwedd, 2021. Fe’ch anogir i gynllunio ymlaen llaw a chofrestru ar gyfer Pas COVID digidol y GIG ymlaen llaw (cliciwch yma – https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig). Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion maes o law, ac yn cysylltu â’r holl archebwyr yr effeithir arnynt gyda gwybodaeth bellach.

Gofynion gorchuddio wynebau

Gofynnwn i chi wisgo gorchudd wyneb yn ystod eich ymweliad. Gellir tynnu gorchuddion wyneb yn ein hardaloedd lletygarwch neu i fwyta bwyd neu ddiod yn yr awditoriwm. Nid oes angen gorchuddion wyneb os ydych chi o dan 12 oed.

Yn ystod eich ymweliad

Ar gyrhaeddiad

Bydd eich Pàs COVID GIG yn cael ei wirio ar y llawr gwaelod wrth gyrraedd. Yna byddwch yn rhydd i symud o amgylch yr adeilad. Bydd tocynnau’n cael eu gwirio wrth i chi fynd i mewn i’r awditoriwm.

Gwiriadau diogelwch

Bydd gwiriadau diogelwch er mwyn eich lles a diogelwch.

Ystafell gotiau

Ni fydd yr ystafell gotiau ar gael felly dewch â’r cyn lleied o eiddo a phosib.

Byddwch yn ymwybodol o’r rhai o’ch cwmpas. Byddem yn gofyn i bob aelod o’r gynulleidfa wisgo gorchudd wyneb tra yn yr awditoriwm. Nid yw’n ofynnol i blant o dan 11 oed wisgo gorchudd wyneb. Os byddwch chi’n anghofio dod â’c gorchudd wyneb, bydd aelod o staff yn gallu darparu un.

Er nad yw mesurau pellter cymdeithasol yn berthnasol bellach, gofynnwn ichi barchu gofod personol pobl eraill.

Hylendid dwylo

Fe welwch orsafoedd glanweithio dwylo wedi’u lleoli ledled yr adeilad. Gofynnwn i chi eu defnyddio wrth gyrraedd, trwy gydol eich ymweliad, a phan fyddwch chi’n ymadael.

Taliad digyswllt

Rydym yn annog talu digyswllt trwy’r lleoliad.

Glanhau trylwyr

Mae ein theatr yn cael ei glanhau cyn pob perfformiad, gyda thoiledau a phwyntiau cyffwrdd yn flaenoriaeth.

Awyru’r theatr

Mae gan ein theatr systemau awyru mecanyddol sy’n cyflwyno aer ffres wedi’i hidlo, ac nid oes yr un ohonynt yn cael ei ail-gylchredeg.

Mae ein tîm yma i helpu

Trwy gydol eich ymweliad, bydd ein staff yn hapus i ateb eich cwestiynau a darparu unrhyw arweiniad sydd ei angen.

Polisi Ad-daliad

Am gyfnod cyfyngedig rydym yn newid ein polisi ad-daliad mewn ymateb i achos Covid-19. Os yw COVID yn effeithio arnoch chi neu unrhyw un yn eich grwp, cysylltwch â ni cyn 10y.b. ar ddiwrnod y sioe a byddwn yn cyfnewid, ad-dalu neu’n darparu nodyn credyd ar gyfer eich tocynnau a rhai yn eich grwp. I fod yn gymwys ar gyfer y nodyn cyfnewid, ad-daliad neu gredyd, rydym angen cadarnhad y GIG o brawf PCR positif o fewn y 10 diwrnod diwethaf cyn y sioe, neu gadarnhad archebu PCR y GIG o fewn y 24 awr yn flaenorol. Os oes gennych unrhyw symptomau, peidiwch â dod i’r theatr. Cysylltwch â’n tîm Swyddfa Docynnau trwy box.office@denbighshireleisure.co.uk neu ffoniwch 01745 330000.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google